Developer | New York, NY February 2012 Identity/Branding